Референци

Монтинг Енергетика” - Скопје е приватно претпријатие со основна дејност изградба, одржување, ремонт, реконструкција, ревитализација и модернизација на енергетски и индустриски капацитети, како и производство на индустриска и енергетска опрема за потребите на АД “ЕЛЕМ” – Скопје.
 
Монтинг Енергетика” беше вклучена и ги изврши следните позначајни работи во производните капацитети за производство на електрична енергија во Република Македонија за потребите на АД “ЕЛЕМ” во периодот 1990 – 2005 година, и тоа:
 
ТУРБОГЕНЕРАТОРИ
ПАРЕН КОТЕЛ
ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ
ПОГОН ЕНЕРГЕТИКА - РЖС - Скопје
ХИДРОЕЛЕКТРАНИ