Производство

Во својата производствена програма “МОНТИНГ ЕНЕРГЕТИКА” вклучува и изработка на поголеми и помали склопови неопходни за работа на термоелектраните.
РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ
  • термоенергетски објекти
  • хидроенергетски објекти
  • капитални индустриски капацитети
 
 
*Се забранува било каква употреба, копирање и умножување на сликите од сајтот.